bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

27 października 2021, godz. 14:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 27 października 2021 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. Druk 544.
  5. Wydanie opinii  do projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk 545.
  6. Wydanie opinii do projektu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących na terenie Gminy działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Druk 546.
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Druk 547.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151319

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry