bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LVII Sesja Rady Miasta Marki

28 września 2022, godz. 17:00
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LVII sesję Rady Miasta Marki na dzień 28 września 2022 roku na godz. 17:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 695.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 696.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk nr 697.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Druk nr 693.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/462/2021 r. Rady Miasta Marki z dnia 29.09.2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Druk nr 690.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Druk nr 691.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 692.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 694.
 14. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry