bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

18 stycznia 2023, godz. 10:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Szanowni Państwo,

zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 767
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk nr 768
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Druk nr 769
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk nr 770
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Druk nr 771
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025. Druk nr 772
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również trybu ich pobierania. Druk nr 773
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki za 2022 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/218713.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

Publicznego i Ochrony Środowiska

(-) Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry