bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXIII Sesja Rady Miasta

25 stycznia 2023, godz. 16:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 25 stycznia 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 776.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 777.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 774.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Druk nr 775.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 765.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Druk nr 763.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 767.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk nr 768.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Druk nr 769.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk nr 770.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Druk nr 771.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025. Druk nr 772.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również trybu ich pobierania. Druk nr 773.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXII/644/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 764.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki. Druk nr 766.
 21. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do pracy w zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.
 22. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta Marki w 2022 roku.
 23. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 24. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/219694

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry