bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXIV Sesja Rady Miasta Marki

22 lutego 2023, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zwołuję LXIV sesję Rady Miasta Marki na dzień 22 lutego 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 790.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 791.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 787.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 788.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Izydora w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 789.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Druk nr 786.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2023 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 784.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Druk nr 783.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. Druk nr 785.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 16. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/223571.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry