bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXV sesja Rady Miasta Marki

29 marca 2023, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zwołuję LXV sesję Rady Miasta Marki na dzień 29 marca 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 803.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 804.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki w roku 2023. Druk nr 802.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 795.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/661/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk 798.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Druk nr 799.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł I) dla mieszkańców Miasta Marki. Druk nr 800.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. Druk nr 801.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/679/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku. Druk nr 796.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
 16. Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Druk nr 797.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 lutego 2023 r. na Burmistrza Miasta Marki za naruszenie prawa, przy wyjaśnianiu skargi na zastępcę Burmistrza Pawła Pniewskiego. Druk nr 805.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 01 marca 2023 roku Radnego Miasta Marki w sprawie wygospodarowania środków finansowych w budżecie miasta Marki i realizację w 2023 r. robót związanych z wykonaniem progów zwalniających wyspowych na ulicy Pomorskiej. Druk nr 806.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 01 marca 2023 roku Radnego Miasta Marki w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanej przebudowy ulicy Ząbkowskiej w Markach. Druk nr 807.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 01 marca 2023 roku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z planowaną przebudową ulicy Ząbkowskiej w Markach. Druk nr 808.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Druk nr 809.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 23. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/229654.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry