bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

29 marca 2023, godz. 12:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 795.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/679/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku. Druk nr 796.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/661/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk nr 798.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Druk nr 799.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł I) dla mieszkańców Miasta Marki. Druk nr 800.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. Druk nr 801.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/229745.

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

Publicznego i Ochrony Środowiska

/-/ Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry