bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

10 maja 2023, godz. 14:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej oraz § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 1418) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 10 maja 2023 roku na godz. 14:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Ocena przyznawania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, przyznawanych w oparciu o Uchwałę nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku oraz innych programów związanych z otrzymaniem dotacji w celu poprawy jakości powietrza.
  5. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok – przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – rozpoczęcie prac.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/231698

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry