bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXXXIII sesja Rady Miasta

27 marca 2024, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXXIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 27 marca 2024 roku na godz. 16:00 w sali Obrad Urzędu Miasta Marki
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2024 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2036. Druk nr 979.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
  nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok. Druk nr 980.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Markach z siedzibą przy ul. Dużej 1A. Druk nr 971.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK
  II Rejonu Celków w Markach. Druk nr 973.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Druk nr 974.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Druk nr 975.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/637/2022 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk nr 972.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026. Druk nr 976.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego
  w Markach. Druk nr 981.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku. Druk nr 969.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Druk
  nr 977.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego. Druk nr 970.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od zarządcy zarządu części drogi wojewódzkiej nr 629 na odcinku od drogi ekspresowej S8 do ulicy Szpitalnej w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na projektowaniu i realizacji tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Druk nr 978.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
  o udzielonych odpowiedziach.
 20. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry